• دست سازه های دانش آموزی

 • دست سازه های دانش آموزی

 • دست سازه های دانش آموزی

 • دست سازه های دانش آموزی

 • همایش دریا پایه تهران

 • همایش انجمن علمی معلمان جغرافیا تهران

 • کارگاه مقاله نویسی isc

 • کارگاه تحلیل جغرافیا 2

 • کارگاه تحلیل جغرافیا 2

 • کارگاه تحلیل کتاب جغرافیا 2

 • کارگاه تحلیل کتاب جغرافیا 2

 • کارگاه نظارت بالینی

 • کارگاه نظارت بالینی

 • بازدید علمی معدن سنگ اهن سرخه دیزج

 • بازدید علمی معدن سنگ اهن سرخه دیزج

 • بازدید از تصفیه خانه آب زنجان

  بازدید از تصفیه خانه آب زنجان

 • بازدید از تصفیه خانه آب زنجان

  بازدید از تصفیه خانه آب زنجان

 • کنفرانس ملی فن آوریهای نوین در جغرافیا- دانشگاه زنجان

  کنفرانس ملی فن آوریهای نوین در جغرافیا- دانشگاه زنجان

 • کنفرانس ملی فن آوریهای نوین در جغرافیا- دانشگاه زنجان

  کنفرانس ملی فن آوریهای نوین در جغرافیا- دانشگاه زنجان

 • iهمایش روز زمین پاک

 • کارگاه درس پژوهی در جغرافیا

 • کارگاه درس پژوهی در جغرافیا

 • کارگاه درس پژوهی در جغرافیا

 • کارگاه درس پژوهی در جغرافیا

  کارگاه درس پژوهی در جغرافیا

 • کارگاه درس پژوهی در جغرافیا

  کارگاه درس پژوهی در جغرافیا

 • کارگاه درس پژوهی در جغرافیا

  کارگاه درس پژوهی در جغرافیا

 • بازدید از کارخانه سرب و روی زنجان

  بازدید از کارخانه سرب و روی زنجان

 • کارگاه تحلیل محتوای کتاب دهم

 • کارگاه تحلیل محتوای کتاب دهم

 • کارگاه GIS

 • کارگاه GIS

 • دست سازه های دانش اموزی

 • دست سازه های دانش اموزی

 • دست سازه های دانش اموزی

 • ضمن خدمت

 • ضمن خدمت

 • ضمن خدمت

 • ضمن خدمت

 • ضمن خدمت

 • ضمن خدمت