امروز: چهارشنبه، 24 مهر 1398

اطلاع رسانی در زمینه فعالیتهای گروه جغرافیای استان زنجان متوسطه 2
   

 سرگروه :  کبری احمدی 

            روزهای حضور :  شنبه  و  دوشنبه

عضو گروه :  مهدی تقی لو

          روزهای حضور : دوشنبه

 آدرس ایمیل:  zanjangeo2@gmail.com