امروز: چهارشنبه، 1 آذر 1396

اطلاع رسانی در زمینه فعالیتهای گروه جغرافیای استان زنجان متوسطه 2
کارگاه نظارت بالینی
کارگاه نظارت بالینی
بازدید علمی معدن سنگ اهن سرخه دیزج
بازدید علمی معدن سنگ اهن سرخه دیزج
بازدید از تصفیه خانه آب زنجان
بازدید از تصفیه خانه آب زنجان
کنفرانس ملی فن آوریهای نوین در جغرافیا- دانشگاه زنجان
کنفرانس ملی فن آوریهای نوین در جغرافیا- دانشگاه زنجان
کارگاه نظارت بالینی
کارگاه نظارت بالینی
بازدید علمی معدن سنگ اهن سرخه دیزج
بازدید علمی معدن سنگ اهن سرخه دیزج
بازدید از تصفیه خانه آب زنجان
بازدید از تصفیه خانه آب زنجان
کنفرانس ملی فن آوریهای نوین در جغرافیا- دانشگاه زنجان
کنفرانس ملی فن آوریهای نوین در جغرافیا- دانشگاه زنجان
کارگاه نظارت بالینی
کارگاه نظارت بالینی
بازدید علمی معدن سنگ اهن سرخه دیزج
بازدید علمی معدن سنگ اهن سرخه دیزج
بازدید از تصفیه خانه آب زنجان
بازدید از تصفیه خانه آب زنجان
کنفرانس ملی فن آوریهای نوین در جغرافیا- دانشگاه زنجان
کنفرانس ملی فن آوریهای نوین در جغرافیا- دانشگاه زنجان
کارگاه نظارت بالینی
کارگاه نظارت بالینی
بازدید علمی معدن سنگ اهن سرخه دیزج
بازدید علمی معدن سنگ اهن سرخه دیزج
بازدید از تصفیه خانه آب زنجان
بازدید از تصفیه خانه آب زنجان
کنفرانس ملی فن آوریهای نوین در جغرافیا- دانشگاه زنجان
کنفرانس ملی فن آوریهای نوین در جغرافیا- دانشگاه زنجان